De fiscale opening van de doos van Pandora: binnenkort veel meer administratieve en juridische geschillen?

Werknemers en bedrijfsleiders kunnen naast bezoldigingen ook voordelen in natura (gratis elektriciteit, woning, wagen, smartphone,…) genieten, die het bedrijf voor privégebruik ter beschikking stelt. Die voordelen zijn belastbaar zoals een loon belastbaar is.

Deze voordelen moeten volgens de wet worden belast op de waarde die ze werkelijk hebben voor de verkrijger van het voordeel. Om het gemakkelijk te maken worden de meeste voordelen via KB forfaitair bepaald. Die KB-forfaits worden als onaantastbaar beschouwd. Zelfs als de reële waarde van het voordeel kan worden aangetoond, wordt de belastingplichtige toch belast op het forfaitaire bedrag. En dat zowel in zijn voordeel, wanneer het forfait lager is dan de werkelijke waarde, als in zijn nadeel, wanneer het forfait de werkelijke waarde van het voordeel overstijgt.

Het hof van Antwerpen heeft dit principe nu verbroken. Voor het eerst laat de rechter toe dat de belastingplichtige het forfaitaire voordeel aanvecht, als dat te veel afwijkt van het werkelijke voordeel.

Dit arrest is baanbrekend omdat de forfaitaire waardering kan betwist worden. Maar dat is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. De fiscus kan ook het te laag forfaitair voordeel aanvechten. De fiscus heeft vorige maand geantwoord dat het arrest verregaande gevolgen kan hebben, ook op budgettair vlak. Maar door de mogelijkheid niet meteen te ontkennen dat ook de fiscus zijn forfaits kan betwisten, sluit de fiscus die mogelijkheid alvast niet uit.

Gaat de fiscus als exponent van de uitvoerende macht, de regels van de wetgevende macht naast zich neerleggen? Ofwel zegt de fiscus dat forfaitaire voordelen enkel in het voordeel van de belastingplichtige kunnen worden aangevochten. Dat kan de overheid zeer veel geld kosten. Ofwel laat hij die mogelijkheid toe en opent hij de doos van Pandora met meer administratieve en juridische geschillen en bijgevolg nog meer rechtsonzekerheid. Betekent dit dan mogelijks het einde van de forfaits voor wagens, woningen, …?

Overzicht nieuwsberichten