Al aan nieuw briefpapier gedacht voor uw BVBA die verdwijnt?

Op 1 mei van vorig jaar is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Vennootschappen die na die datum zijn opgericht, vielen meteen onder de nieuwe wet. Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die van voor 1 mei 2019 bestaan, trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 in werking. Wij verwijzen eveneens naar onze laatste nieuwsbrief van vorig jaar voor de wijzigingen m.b.t. andere vennootschapsvormen.

De populairste vennootschapsvorm in België is de BVBA. Dat die door de BV wordt vervangen, impliceert dus voor veel ondernemingen een aanpassing.

Naast het feit dat de BVBA, BV is geworden zijn zaakvoerders, bestuurders geworden en worden vennoten, aandeelhouders. In alle communicatie (facturen, orders, notulen, e-mails, website, …) dient deze nieuwe terminologie te worden vermeld.

Bovendien mag een natuurlijke persoon slechts één mandaat waarnemen in het bestuursorgaan van een vennootschap. Dus geen cumul meer binnen hetzelfde bestuursorgaan van mandaten als natuurlijk persoon en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.

Ook wordt de BV een vennootschap zonder kapitaal.  Sinds begin dit jaar worden het kapitaal en de wettelijke reserves van een BVBA van rechtswege en zonder enige formaliteit omgezet in een statutaire eigen vermogensrekening.

Elke uitkering van vermogen in een BV (uitkering liquidatiereserves, dividend, tantième, inkoop eigen aandelen, uitkering van vermogen te vergelijken met de vroegere kapitaalvermindering, …) kan enkel gebeuren mits naleving van 2 testen.

GEEN uitkering mag gebeuren als het netto-actief negatief is of als het netto-actief lager is of wordt dan het onbeschikbaar vermogen.

GEEN uitkering mag gebeuren als te verwachten valt dat de vennootschap haar binnen het jaar opeisbare schulden niet kan betalen.

Er is tenslotte een verstrengde procedure van toepassing als bestuurders een met de vennootschap tegenstrijdig belang hebben bij een beslissing die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Overzicht nieuwsberichten